Komunikaty

Bądź na bieżąco ze wszystkimi zmianami

Szanowni Państwo!

SAT FILM Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k. informuje, że w wyniku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/920 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 531/2012, z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpi zmiana warunków świadczenia usług w Roamingu w krajach należących do Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Lichtensteinu.

Zmiana obejmuje:

- obniżenie wysokości dodatkowych opłat pobieranych po przekroczeniu ilości transmisji danych dostępnej w ramach Pakietu Smartfon lub Pakietu Transmisji Danych w Roamingu w krajach należących do Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Lichtensteinu (z 0,03 zł za 1 MB do 23,95 zł  za 1GB w rozliczeniu za 1 MB),

- podwyższenia ilości transmisji danych dostępnej w ramach Pakietu Smartfon lub Pakietu Transmisji Danych w Roamingu w krajach należących do Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Lichtensteinu (zgodnie z odpowiednim Cennikiem obowiązującym od 01.01.2019 r.).

Pełna treść nowych Cenników dostępna jest na stronie www.satfilm.pl

Uprzejmie informujemy, że zmiana Cenników wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 r.

W związku z wprowadzonymi zmianami, na podstawie art. 61 ust. 51 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r., tj. z 23 sierpnia 2016 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1489) przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług ruchomych. W przypadku braku akceptacji tych zmian oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej do dnia 1 stycznia 2019 r. W razie skorzystania z tego prawa przez Abonenta, w związku z tym, że powyższe zmiany wynikają ze zmiany przepisów prawa lub powodują obniżenie cen usług telekomunikacyjnych Operatorowi będzie przysługiwać roszczenie o zwrot upustu przyznanego Abonentowi.

SAT FILM

Włocławek 30.11.2018r

Poniżej znajdziecie Państwo powyższy komunikat w wersji do pobrania:

Komunikat o zmianie w Roamingu2018-11-30

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 12 grudnia 2018 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne. Zmiany wynikają z Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018, poz. 1118).

Z tego powodu wprowadziliśmy zmiany w umowie dotyczącej usług, które Państwu świadczymy, a także w regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych. Zmiany te nie wpływają w żaden sposób na świadczoną dla Państwa usługę, jej cenę czy okres trwania Umowy, nie ograniczają Państwa praw ani nie rozszerzają obowiązków.

Wskazujemy, że dokonaliśmy następujących modyfikacji zapisów:

 • We wstępnej części Umowy dodano zapis o brzmieniu:

Próg kwotowy dla usług o podwyższonej opłacie, dla każdego Okresu rozliczeniowego, Operator ustala domyślnie na kwotę 35 zł. Abonent ma prawo do zmiany tego progu na 0 , 100 lub 200 zł w każdym czasie;

 

 • w §3 ust. 1 Umowy otrzymał brzmienie:

Abonent, który nie zalega z żadnymi Opłatami może składać zamówienia na Pakiety oraz dodatkowe opcje Usługi w Biurze Obsługi Abonenta, poza Biurem Obsługi Abonenta Przedstawicielowi Operatora, a także za pośrednictwem eBOA lub Telefonicznego Biura Obsługi Abonenta. W przypadku zmiany Pakietu przez Abonenta za pomocą środków porozumiewania się na odległość Operator obowiązany jest do potwierdzenia Abonentowi faktu złożenia oświadczenia o zmianie Pakietu i terminu wprowadzenia i zakresu zmian drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej, na trwałym nośniku (plik PDF). Jeśli dostarczenie drogą elektroniczną nie jest możliwe lub Abonent tego zażąda potwierdzenie doręczane jest w formie pisemnej. W przypadku złożenia zamówienia poza BOA Abonent będący konsumentem uprawniony jest do odstąpienia od dokonanej zmiany bez podawania przyczyny poprzez złożenie osobiście lub listownie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie może zostać złożone w terminie 14 dni od daty zmiany Umowy. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia na adres Operatora. Jeśli Operator za zgodą Abonenta rozpoczął świadczenie usług zgodnie ze zmienionymi warunkami Umowy to w przypadku skorzystania przez Abonenta z prawa odstąpienia od Umowy zobowiązany jest on do zapłaty opłat za świadczone usługi w wysokości proporcjonalnej do zakresu ich świadczenia.

 • w §3 ust. 3 Umowy zmieniono zapis w ten sposób, że informacje o zmianach warunków Umowy dokonywanych jednostronnie przez Operatora będą przekazywane Abonentowi:
 1. w przypadku Umów zawartych na piśmie – w formie pisemnej, chyba że Abonent złożył żądanie doręczania mu każdej proponowanej zmiany pocztą elektroniczną
 2. w przypadku Umów zawartych w formie dokumentowej – na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej, na trwałym nośniku (plik PDF), chyba że Abonent złożył żądanie doręczenia mu zmiany na piśmie;

Z postanowienia wykreślono też sformułowanie „usunięcia klauzul niedozwolonych”.

 • 1 ust. 1, ust. 48 i ust. 56 Regulaminu uległy zmianie w ten sposób, że zapisano w nich, że Umowa nie musi być zawierana w formie pisemnej;
 • W §3 ust. 3 Regulaminu dodano słowo „konsument”, gdyż uprawnienie opisane w tym postanowieniu przysługuje tylko konsumentom;
 • W §3 ust. 4 Regulaminu dodano punkt f) i wskazano w nim adres poczty elektronicznej, jako daną, której Operator może żądać przy zawieraniu Umowy od Abonenta;
 • z § 12 ust. 10 lit f) Regulaminu usunięto odwołanie do art. 110 ustawy Prawo telekomunikacyjne;
 • 12 ust. 15 Regulaminu otrzymał brzmienie:

Abonent/Użytkownik ma prawo skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym lub w przypadku, gdy reklamujący jest osobą fizyczną, która zawarła Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową dochodzić roszczeń w postępowaniu mediacyjnym lub przed sądem polubownym Prezesa UKE w sprawie pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa UKE

 • W §16 ust. 12 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

Operator bezpłatnie zapewnia Abonentowi określenie progu kwotowego dla usług o podwyższonej opłacie, dla każdego Okresu rozliczeniowego, po przekroczeniu którego natychmiast informuje Abonenta o jego przekroczeniu i blokuje możliwość wykonywania i odbierania połączeń z numerów usług o podwyższonej opłacie, chyba że nie będą powodowały obowiązku zapłaty po stronie Abonenta. Operator oferuje progi 0, 35, 100 i 200 zł. W przypadku gdy Abonent nie określi progu kwotowego próg ten wynosi 35 zł dla każdego Okresu rozliczeniowego. Po osiągnięciu progu wykonywanie i odbieranie połączeń z numerów o podwyższonej opłacie jest możliwe po określeniu przez Abonenta wyższego progu kwotowego.

 • 19 ust. 1 Regulaminu otrzymał brzmienie:

W przypadku powstania sporu pomiędzy Abonentem będącym konsumentem a Operatorem w związku z wykonywaniem Umowy spór może być rozstrzygany w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa UKE przewidzianej w art. 109 ustawy Prawo Telekomunikacyjne

Wskazane zmiany wchodzą w życie z dniem 12 grudnia 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że jeśli nie akceptują Państwo tych zmian mają Państwo prawo skorzystać z prawa wypowiedzenia Umowy do dnia 12 grudnia 2018 r. Podkreślamy jednak, że przypadku gdy łączy Państwa z Operatorem Umowa o świadczenie usługi Internetu zawarta na czas określony na warunkach promocyjnych, to jeśli skorzystają Państwo z prawa wypowiedzenia Umowy Operator będzie dochodził od Państwa zwrotu udzielonych ulg pomniejszonych proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej wypowiedzenia.

Z dniem 13 czerwca 2018r kanał TVP Sport HD poszerzył pakiet Standard HD (także w wersji IP). Do tej pory kanał dostępny był tylko w pakiecie Rozrywka LUX HD (także IP). Kanał znajduje się na pozycji 96. Ceny pakietów pozostają bez zmian.

Krótko o Nas

Sat Film

SAT FILM od początku funkcjonowania jest w ścisłej czołówce telewizji kablowych w Polsce. Wśród setek podobnych firm należy do elitarnej grupy kilku, które stosują najnowocześniejszą technologię.

Komunikaty

20
Wrz2019

CANAL+ Prestige już za 39zł

Z dniem 1 października...

12
Wrz2019

Wyłączenie platformy SAT FILM na HBB TV

W związku ze śladowym...

06
Wrz2019

Szukamy do pracy / Serwis techniczny

SAT FILM poszukuje pracowników...

16
Lip2019

CW 24 kończy nadawanie w telewizji

Szanowni Państwo! Decyzją nadawcy kanał...

Kontakt

 87-800 Włocławek

 ul. Hutnicza 20

 54 236 74 12

 Fax: 54 236 95 35

 biuro@satfilm.pl