Promocja

Sprawdź jakie promocje przygotowaliśmy

Pobierz Regulamin Promocji w wersji PDF.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi:

  • telefonii stacjonarnej

na warunkach promocyjnych przez SAT-FILM Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.

2. Wszystkie pojęcia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają znaczenie zgodne z definicjami zawartymi w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych.

3. Oferta promocyjna skierowana jest do osób nie będących Abonentami Operatora a także Abonentów, którzy nie pozostają w opóźnieniu z zapłatą wymagalnych należności na rzecz Operatora.

4. Operator zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z postanowieniami Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z Abonentem, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz Cennika, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Aby skorzystać z oferty promocyjnej Operatora konieczne jest zawarcie z Operatorem Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych:

  • telefonii stacjonarnej w dowolnej taryfie

na czas nieoznaczony z okresem promocyjnym – miesiąca cząstkowego i następujących po nim 23 miesięcy kalendarzowych. Pod pojęciem miesiąca cząstkowego rozumie się miesiąc, w którym aktywowany jest Abonentowi dostęp do wybranej Usługi, bądź jeśli Abonent z danej Usługi już korzysta – miesiąc, w którym zawarł Umowę na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie Promocji.

6. Opłata aktywacyjna Usługi telefonii stacjonarnej wynosi 1 zł brutto.

7. W ramach niniejszego Regulaminu Promocji Operator udziela wskazanego w Tabeli poniżej upustu w cenie zakupu Aparatu telefonicznego wybranego przez Abonenta spośród modeli dostępnych aktualnie w ofercie Operatora i objętych promocją. Wybrany przez Abonenta model Aparatu telefonicznego wskazany jest w Umowie.

Tabela
Średnia wartość rynkowa aparatów / wartość brutto Cena aparatów dostępnych w ramach promocji / wartość brutto Wysokość upustu udzielonego w ramach promocji / wartość brutto
99,00zł 1,00zł 98,00zł

8. W przypadku rozwiązania Umowy przed upływem okresu promocyjnego przez Abonenta, lub przez Operatora z przyczyn leżących po stronie Abonenta, Operator uprawniony jest do żądania od Abonenta zwrotu udzielonego mu upustu w cenie aparatu telefonicznego pomniejszonego o jego proporcjonalną wartość od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

9. Po upływie okresu promocyjnego Usługi świadczone będą na dotychczasowych warunkach. Opłata abonamentowa naliczana będzie zgodnie z obowiązującym Cennikiem Operatora dla Umów zawieranych na czas nieokreślony bez okresu promocyjnego i dotyczących wybranych przez Abonenta taryf. Po upływie okresu promocyjnego Abonent uprawniony jest do rozwiązania Umowy na warunkach wskazanych w Umowie, bez obowiązku zwrotu udzielonego upustu.

10. Abonent ma prawo do zmiany taryfy telefonii stacjonarnej w trakcie trwania okresu promocyjnego bez utraty upustu określonego w niniejszym Regulaminie Promocji.

11. Niniejszy Regulamin Promocji ważny jest w okresie od dnia 01.10.2019r do odwołania.

12. Niniejszy Regulamin Promocji można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi Operatora.

Krótko o Nas

Sat Film

SAT FILM od początku funkcjonowania jest w ścisłej czołówce telewizji kablowych w Polsce. Wśród setek podobnych firm należy do elitarnej grupy kilku, które stosują najnowocześniejszą technologię.

Komunikaty

05
Lis2019

Ostrzeżenie

Ostrzegamy osoby korzystające z...

20
Wrz2019

CANAL+ Prestige już za 39zł

Z dniem 1 października...

12
Wrz2019

Wyłączenie platformy SAT FILM na HBB TV

W związku ze śladowym...

16
Lip2019

CW 24 kończy nadawanie w telewizji

Szanowni Państwo! Decyzją nadawcy kanał...

Kontakt

 87-800 Włocławek

 ul. Hutnicza 20

 54 236 74 12

 Fax: 54 236 95 35

 biuro@satfilm.pl