Promocja

Sprawdź jakie promocje przygotowaliśmy

Pobierz Regulamin promocji w wersji PDF

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi:

  • telefonii stacjonarnej

na warunkach promocyjnych przez SAT-FILM Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.

2. Wszystkie pojęcia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają znaczenie zgodne z definicjami zawartymi w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych.

3. Oferta promocyjna skierowana jest do osób nie będących Abonentami Operatora a także Abonentów, którzy nie pozostają w opóźnieniu z zapłatą wymagalnych należności na rzecz Operatora.

4. Operator zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z postanowieniami Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z Abonentem, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz Cennika, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Aby skorzystać z oferty promocyjnej Operatora konieczne jest zawarcie z Operatorem Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych:

  • telefonii stacjonarnej w wybranej taryfie

na czas nieoznaczony z okresem promocyjnym – miesiąca cząstkowego liczonego od dnia aktywacji usługi i następujących po nim pełnych 12 miesięcy lub 23 miesięcy kalendarzowych. Pod pojęciem miesiąca cząstkowego rozumie się miesiąc, w którym aktywowany jest Abonentowi dostęp do wybranej Usługi, bądź jeśli Abonent z danej Usługi już korzysta – miesiąc, w którym zawarł Umowę na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie promocji.

6. Opłata aktywacyjna Usługi telefonii stacjonarnej wynosi 1 zł brutto.

7. W ramach niniejszej oferty promocyjnej Operator udziela upustu w cenie Aparatu telefonicznego w wysokści wskazanej w Tabeli nr 1. Wykaz Aparatów telefonicznych dostępnych w ramach promocji w poszczególnych taryfach i ich klasyfikacja ujęte są w Tabeli nr 2.

Tabela 1
Klasa aparatów przyjęta przez SAT FILM Średnia wartość rynkowa aparatów / wartość brutto Cena aparatów dostępnych w ramach promocji / wartość brutto Wysokość upustu udzielonego w ramach promocji / wartość brutto
Klasa STANDARD 48,80zł 1,00zł 47,80zł
Klasa B 85,30zł 1,00zł 84,30zł
Klasa A 120,50zł 1,00zł 119,50zł

O klasyfikacji aparatów do poszczególnych klas decyduje Operator. Typy, marki i różnorodność aparatów telefonicznych w poszczególnych klasach może zmieniać się w zależności od dostępności aparatów na rynku. Średnia wartość rynkowa aparatów wskazana w Tabeli nr 2 określona jest przez Operatora na podstawie cen oferowanych przez sprzedawców hurtowych.

Tabela 2
_____________________ Taryfa: LEKKA SWOBODNA NA LUZIE

Klasa aparatu OKRES promocyjny:

STANDARD: Alcatel XL280, Alcatel TMAX10 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy
Klasa B: Gigaset A220 23 miesiące 12 miesięcy 12 miesięcy
Klasa A: Panasonic KX-TG1611 x 23 miesiące 12 miesięcy

8. W przypadku rozwiązania Umowy przed upływem okresu promocyjnego przez Abonenta, lub przez Operatora z przyczyn leżących po stronie Abonenta, Operator uprawniony jest do żądania od Abonenta zwrotu udzielonego mu upustu w cenie aparatu telefonicznego pomniejszonego o jego proporcjonalną wartość od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

9. Po upływie okresu promocyjnego Usługi świadczone będą na dotychczasowych warunkach. Opłata abonamentowa naliczana będzie zgodnie z obowiązującym Cennikiem Operatora dla Umów zawieranych na czas nieokreślony bez okresu promocyjnego i dotyczących wybranych przez Abonenta taryf. Po upływie okresu promocyjnego Abonent uprawniony jest do rozwiązania Umowy na warunkach wskazanych w Umowie, bez obowiązku zwrotu udzielonego upustu.

10. Dokonanie przez Abonenta zmiany taryfy telefonii stacjonarnej na taryfę o niższej cenie powoduje utratę prawa do upustu określonego w niniejszym Regulaminie.

11. Niniejsza oferta promocyjna ważna jest w okresie od dnia 17.12.2014r do odwołania.

12. Niniejszą ofertę promocyjną można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi Operatora.

Krótko o Nas

Sat Film

SAT FILM od początku funkcjonowania jest w ścisłej czołówce telewizji kablowych w Polsce. Wśród setek podobnych firm należy do elitarnej grupy kilku, które stosują najnowocześniejszą technologię.

Komunikaty

09
Lis2018

Zmiany w Umowie i Regulaminie usług

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że...

13
Cze2018

TVP Sport HD w Standard HD

Z dniem 13 czerwca...

07
Cze2018

Zmiany w naziemnej TVC

Decyzją nadawcy z dniem...

Kontakt

 87-800 Włocławek

 ul. Hutnicza 20

 54 236 74 12

 Fax: 54 236 95 35

 biuro@satfilm.pl