Bądź na bieżąco

Zmiany w Umowach i Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych

Szanowni Państwo,

21 grudnia 2020 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV-2, które nowelizują między innymi ustawę Prawo telekomunikacyjne.

W związku ze zmianą przepisów prawa, musimy zmienić treść Państwa umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z SAT FILM Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. (dalej Umowa) oraz regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych (dalej Regulamin). Zmiany wejdą w życie z dniem 21.12.2020 r. i polegają na:

 • w §1 ust. 5 po dotychczasowej treści postanowienia dodaje się zdanie w brzmieniu:

W przypadku rozwiązania Umowy, w ramach której Abonent otrzymał dostęp do poczty elektronicznej, której adres związany jest z nazwą handlową lub znakiem towarowym Operatora, Abonent ma prawo żądać zapewnienia bezpłatnego dostępu do tej poczty przez okres 12 miesięcy od dnia rozwiązania Umowy.

 • w §3 ust. 1 Umowy zdanie 4 otrzymuje brzmienie:

W przypadku złożenia zamówienia poza BOA Abonent będący konsumentem uprawniony jest do odstąpienia od dokonanej zmiany bez podawania przyczyny poprzez złożenie Operatorowi oświadczenia – osobiście w Biurze Obsługi Abonenta lub listownie na adres Biura Obsługi Abonenta lub na adres poczty elektronicznej (w przypadku złożenia oświadczenia w formie dokumentowej (mailem) zastosowanie ma procedura wskazana w §4 ust.3 Umowy).

Pozostała część postanowienia nie ulega zmianie.

 • 3 ust. 2 Umowy otrzymuje brzmienie:
 1. Umowa na czas oznaczony wraz z upływem okresu na jaki została zawarta ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony. Abonent może sprzeciwić się przedłużeniu Umowy składając Operatorowi oświadczenie – osobiście w Biurze Obsługi Abonenta lub listownie na adres Biura Obsługi Abonenta lub na adres poczty elektronicznej (w przypadku złożenia oświadczenia w formie dokumentowej (mailem) zastosowanie ma procedura wskazana w §4 ust.3 Umowy), najpóźniej w terminie 7 dni przed końcem obowiązywania Umowy. W przypadku gdyby oświadczenie takie nie zostało złożone Umowa wiązać będzie Strony na warunkach dotychczasowych. Po przedłużeniu Umowy Abonent może ją wypowiedzieć w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Przed automatycznym przedłużeniem Umowy, Operator informuje Abonenta w sposób jasny i zrozumiały na trwałym nośniku, nie później niż na 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, o automatycznym przedłużeniu Umowy, sposobach jej rozwiązania, a także o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.
 • 4 ust. 2 Umowy otrzymuje brzmienie:
 1. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec Okresu rozliczeniowego następującego po Okresie rozliczeniowym, w którym Operator/Abonent otrzymał oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w §3 ust. 2. W okresie wypowiedzenia, Usługi świadczone są na zasadach określonych w Umowie.
 • 4 ust. 3 Umowy otrzymuje brzmienie:
 1. Wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym, których mowa w niniejszym paragrafie, odstąpienie od Umowy lub jej zmian, o których mowa w §3 ust. 3 Regulaminu i §3 ust. 1 Umowy, a także oświadczenie o braku woli przedłużenia Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy, może nastąpić w formie pisemnej lub dokumentowej. Oświadczenie można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Abonenta, lub wysłać pocztą na adres Biura Obsługi Abonenta, lub przesłać je na adres poczty elektronicznej. Oświadczenie wywołuje skutek z chwilą doręczenia go drugiej Stronie. W przypadku złożenia przez Abonenta oświadczenia w formie dokumentowej Operator potwierdzi niezwłocznie otrzymanie takiego oświadczenia przez wysłanie SMS na numer Abonenta, zaś gdy Abonent nie udostępnił numeru komórkowego – przez wykonanie połączenia telefonicznego na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu w sieci stacjonarnej, a także w terminie 14 dni potwierdzi na trwałym nośniku przyjęcie tego oświadczenia, ze wskazaniem daty jego wpłynięcia, usługi której dotyczy i daty rozwiązania Umowy.

Informujemy także, że:

 • W §14 Regulaminu dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
 1. W przypadku zmiany dostawcy usługi dostępu do sieci Internet, Abonent ma prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do sieci Internet, chyba że nie jest to technicznie wykonalne.
 • W §15 Regulaminu po ust. 7 dodaje się ust. 71 w brzmieniu:

71 W przypadku, gdy wybrany przez Abonenta Pakiet Usług telefonii mobilnej przewiduje limit czasu lub jednostek taryfikacyjnych, to jego wykorzystanie przed zakończeniem Okresu rozliczeniowego spowoduje naliczanie opłat za połączenia i usługi przekraczające Limit zgodnie z cennikiem. Operator będzie informował Abonenta o przekroczeniu Limitu połączeń. Abonent może na bieżąco kontrolować stan Limitu połączeń poprzez E-BOA.

 • W §16 ust. 6 Regulaminu dotychczasową treść postanowienia uzupełnia się o kolejne zdania w brzmieniu:

Abonent zachowuje prawo do przeniesienia dotychczasowego numeru przez okres nie krótszy niż 1 miesiąc od daty rozwiązania umowy. Abonent może zrzec się tego prawa.

 

Powyższe zmiany Umowy nie wpływają na zakres Państwa obowiązków wynikających z Umowy. 

W przypadku braku akceptacji zmian mają Państwo prawo, do dnia wejścia zmian w życie, wypowiedzieć zawartą z nami Umowę. Zastrzegamy jednak, że w przypadku gdy skorzystają Państwo z tego prawa przed upływem okresu na jaki została zawarta Umowa promocyjna, będą Państwo zobowiązani do zwrotu udzielonych Państwu ulg, na zasadach wskazanych w Umowie.

 

Jesteś zainteresowany ofertą?

Zostaw numer, oddzwonimy!

Jesteś zainteresowany ofertą?

Zostaw numer, oddzwonimy!

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane