Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych telewizja kablowa Sat Film świadczy następujące udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

1. Zapewnia:

- urządzenie umożliwiające komunikację z osobą niesłyszącą lub niemówiącą oraz ułatwiające komunikację z osobą słabowidzącą,

- bezpłatny dostęp do tłumacza polskiego języka migowego lub systemu językowo-migowego. Osoba niepełnosprawna w celu skorzystania z tłumacza, zgłasza zamiar skorzystania z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych. Zgłoszenie dokonuje się telefonicznie, bezpośrednio w Biurze Obsługi Abonenta lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@satfilm.pl. Tłumacz będzie dostępny w terminie wyznaczonym przez osobę niepełnosprawną lub z nią uzgodnionym. W przypadku braku takiej możliwości, Sat Film zawiadamia o tym osobę niepełnosprawną, wyznaczając możliwy termin lub inny możliwy rodzaj udogodnienia. Przy czym w przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących zasadności realizacji udogodnienia, związanych z rodzajem lub stopniem niepełnosprawności osoby żądającej jego realizacji, osoba reprezentująca Sat Film przed realizacją udogodnienia ma prawo zażądać okazania, do wglądu, przez osobę żądającą realizacji udogodnienia, dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

- Biuro Obsługi Abonenta dostępne dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem narządu ruchu,

- znaki, których wzory określają załączniku nr 1-3 do rozporządzenia, na drzwiach wejściowych do Biura Obsługi Abonenta,

- udogodnienia o których mowa powyżej są udostępniane w Biurze Obsługi Abonenta przy ulicy Hutniczej 20 we Włocławku od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

2. Udostępnia w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały informacje o:

- wszystkich udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych,

- cennik usług telekomunikacyjnych,

- ogólne warunki umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, oraz jej wzór,

- regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych,

Na papierze przy użyciu dużej czcionki w Biurze Obsługi Abonenta przy ulicy Hutniczej 20 we Włocławku, oraz w postaci elektronicznej w formacie tekstowym na stronie internetowej www.satfilm.pl.

Wymienione informacje są aktualizowane nie rzadziej niż raz na kwartał.

3. Oferuje - przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telefonicznych oraz na każde żądanie osoby niepełnosprawnej:

- telekomunikacyjne urządzenie końcowe niezbędne do zapewnienia dostępu osobie niepełnosprawnej do świadczonej usługi telefonicznej oraz przystosowane do używania przez osoby niepełnosprawne oraz pomoc we właściwym skonfigurowaniu telekomunikacyjnego urządzenia końcowego lub uruchomienie świadczonej usługi telefonicznej w Biurze Obsługi Abonenta lub telefonicznie.

4. Udostępnia:

- na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania,  ogólne warunki umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz jej wzór, cennik usług telekomunikacyjnych i regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, sporządzone na nośniku elektronicznym w formacie tekstowym albo na papierze w alfabecie Braille’a albo przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym, przy czym za teksty autentyczne uznaje się ogólne warunki, wzory umów oraz regulaminy i cenniki przygotowane przez dostawcę publicznie dostępnych usług telefonicznych w alfabecie łacińskim. Przy czym w przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących zasadności realizacji powyższego udogodnienia, związanego z rodzajem lub stopniem niepełnosprawności osoby żądającej jego realizacji, Sat Film przed realizacją udogodnienia ma prawo zażądać okazania, do wglądu, przez osobę żądającą realizacji udogodnienia, dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

5. Udostępnia - na każde żądanie Abonenta, będącego osobą niewidomą lub słabowidzącą:

- informacje o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług telekomunikacyjnych sporządzone na papierze w alfabecie Braille’a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną w formacie tekstowym,

- szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych sporządzony na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną w formacie tekstowym,

Przy czym w przypadku zgłoszenia żądania:

- przed rozpoczęciem lub w trakcie okresu rozliczeniowego, za który będzie wystawiona faktura – Sat Film realizuje żądanie niezwłocznie po wystawieniu faktury,

- dotyczącego okresu rozliczeniowego, za który już została wystawiona faktura – Sat Film realizuje żądanie w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia.

6. Przekazuje - na każde żądanie Abonenta będącego osobą niepełnosprawną, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, informacje o oferowanych udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej na udostępniony w tym celu przez Abonenta adres poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że w przypadku osoby niewidomej lub słabowidzącej takie informacje powinny być sporządzone na papierze w alfabecie Braille’a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania ich pocztą elektroniczną w formacie tekstowym.

7. Dostosowuje – stronę internetową www.satfilm.pl i udostępnia za jej pośrednictwem informacje do wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA, określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia – wchodzi w życie po upływie 24 miesięcy od dnia ogłoszenia rozporządzenia.

 

Jesteś zainteresowany ofertą?

Zostaw numer, oddzwonimy!

Jesteś zainteresowany ofertą?

Zostaw numer, oddzwonimy!

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane